Người bán NOXH phải nộp từ 50-100% tiền sử dụng đất

hai-phat-plaza

Thông tư số 139/2016/TT- BTC mà Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; khấu trừ hoặc hoàn trả lại cho chủ đầu tư khi xây dựng NOXH và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại NOXH. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

Theo Thông tư này, Từ 15/11/2016, người bán NOXH là căn hộ chung cư thì phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Nếu bán NOXH thấp tầng liền kề thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Về việc nộp tiền sử dụng đất của người mua, thuê mua NOXH khi được phép bán lại NOXH sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Như vậy, đối với các dự án chung cư , người bán sẽ phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với NOXH

Quy định về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng NOXH không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng NOXH, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH sẽ miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Miễn tiền thuê đất và tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng NOXH sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, DA đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở, gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH

Xem thêm: Dự án nhà ở xã hội The Vesta Hà Đông